Ökoiskola

2005-ben, az országban egyedüli gyógypedagógiai intézményként ÖKO iskola címet nyert el az intézmény, mely a környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiájának legmagasabb szintű állami elismerése. Ezt a címet többször is elnyerte, majd vált Örökös Ökoiskolává, valamint Madárbarát iskolává.

ÖKO iskolaként kiemelt feladat a környezeti nevelés, a környezet megismerése, a környezettel való aktív és folyamatos tevékenység biztosítása. Fontosnak továbbá az egészséges életmódra nevelés, az egészséges testmozgás iránti igény felkeltése, megteremtése, továbbfejlesztése.

Az intézmény környezetnevelő munkáját segítette, hogy az iskola képviselője részt vett az országos környezetnevelési minta munkaterv létrehozásában.

A környezeti nevelésben az iskola figyelembe veszi a gyakorlatban, a tanulók egyéni sajátosságait és a helyi környezetvédelem feladatait. Programjukban olyan tevékenységi területek dominálnak, melyek a személyiség és a környezet pozitív viszonyán, gyakorlatán nyernek megerősítést.

Az iskola külső és belső környezete virágos, sok a zöld növény a folyosókon, az iskolakertben, az utcán, melyet a gyerekek gondoznak felnőttek segítségével.

Az iskolai KSZM (Környezetnevelési szülői munkacsoport, valamint a technikai dolgozók) közös munkaterv alapján együtt dolgozik a tanulói közösséggel.

A belső kapcsolatrendszer jól működik a jeles napok gyakorlatában is a témanapokon, témaheteken. (pl.: Föld napja – Víz világnapja)

Kiegészül mindez a külső kapcsolatok bevonásával, Martonvásár, a Jászsági települések diáktalálkozóival a Környezetvédelmi Világnapon.

Hulladékgyűjtési akciók kiegészítője a TISZTASÁGI ŐRJÁRAT a DÖK bevonásával. Nem csak a szűkebb környezet, hanem az iskola előtti utcarész, a Zagyva part tisztaságát is figyelemmel kísérik.

Saját fája van az osztályoknak, amit együtt ültettek el az iskola udvarán.

A gyakorlókertben minden csoport gyakorolja a természeti környezet védelmét, alakítását (zöldségek, virágok ültetése, gondozása, komposztálás, fóliás termesztés).

A Városi Állat- és Növénykerttel több éves az intézmény kapcsolata. Rendszeres látogatás, bekapcsolódás a gondozási munkába, takarítás, a tanösvény használata a gyakorlati környezetvédelem fontos területe.

Minden évben környezetvédő táborban ismerkednek a tanulók a Nemzeti Parkok növény- és állatvilágával.

Pályázatok írásával, bemutató foglalkozással, a külföldi kapcsolatok elindításával válik egyre nyitottabbá az iskola a tágabb közösség felé.

A gyerekek részvétele, jó eredményei a komplex és környezetvédő megyei versenyeken az iskolában folyó környezetnevelés eredményességét igazolja.

 

A környezetneveléstől a fenntarthatóságra nevelés felé a tudatosság fokozatainak alkalmazásával lépnek ökoságukért.

Az iskola irányításával, közreműködésével alakult meg Magyarországon először a Zöld Diákparlament.

3 ökoiskola és egy cserkészcsapat képviselői között nagy eredmény, hogy kezdeményezőként együtt lehetnek a sajátos nevelési igényű gyerekek képviselői.

Az Önkormányzattal való együttműködési megállapodás értelmében részt vesznek, javaslatot tesznek a lakóhely környezetvédelme érdekében. (kerékpárút, Zagyva védelme)

Helyi és Országos Takarítási akciókat hirdetnek, ahol a lakossággal, pártolókkal együtt több mázsa hulladékot szednek össze.

Az iskola példája alapján több településen alakultak meg a Zöld Diákparlamentek.

Az intézmény működéséről, tapasztalatairól országos, nemzetközi konferenciákon ad tájékoztatást. (Gödöllő, Budapest Országház, Algyő, Szlovákia Topolcsány)

Az iskola régiós központként ad helyet, segíti a térség, régió környezetnevelési tevékenységét (több alkalommal konferenciát, bemutató foglalkozást tartunk).

Az iskola talajprojektje országosan is követendő (előadások, bemutató foglalkozás – Székesfehérvár, Gödöllő, Budapest). Új projektek a Beagle /fa-fenofázisainak nyomon követése/ és az Energia Őrjárat.

Az intézmény két megyei pályázatot is nyert az épített és természeti környezetvédelem témakörben a város számára.

„Zoo-suli” címmel erdei iskola programot készített az állatkerti foglalkozásokért.

Az iskola külső kapcsolatai gyarapodtak, az együttműködés gyakorlati haszna példás (SAP cég Budapest, Városi Környezetvédők). Új iskolai épület készült a támogatók segítségével.

Aktív a kapcsolat az Egyesületekkel (MKNE, Körlánc, TKTE). Az intézmény képviselője részt vesz az MKNE nagy projektjeinek kidolgozásában, országos akciók (tudatformálás – fenntarthatóság) lebonyolításában (előadóként). A Körlánc Egyesület tagjaként módszerbeli segítséget nyújt és összefogja a térségi ökoiskolák tevékenységét /Jászapáti, Pusztamonostor/.

Az iskola adott helyt az EMI (Együttműködő Iskola Együttműködő Társadalom) országos megnyitójának mely elismerése az iskola munkájának.

A helyi és országos média (városi tv, újság, KÖZNEVELÉS) példaként írt az iskola ökoságáról, tenni akarásukról, iskolai, lakóhelyi környezetvédő tevékenységükről, mely az esélyegyenlőség egyik biztosítéka, lehetősége.

Print Friendly

Hozzászólások lezárva.